Our Team

PATRONS

VISHWAMOHAN BHATT


SARTAJ NARAIN MATHUR


OTHER MEMBERS

Festival Advisor

Rang Mastaaney Founders

Abhishek Mudgal


Aditi Dixit


Anant Gupta


Ankit Rawat


Ayushi Dixit


Devendra Singh Bhati


Dron Yadav


Hanuman Sharma


Jaskaran Sing Buxi


Manan Jain


Naveen Sharma


Prashrut Sharma


Prateek Maheshwari


Yamini Sharma


Yash gupta


Rang Rajasthan Founders

HANUMAN SAHAYA SHARMA


ABHISHEK MUDGAL


ANKIT KHANDELWAL


DRON YADAV


ANKIT RAWAT


YASH GUPTA


PRATEEK MAHESHWARI


ANANT GUPTA


KASHISH BHATIYA


CHITRATH MISHRA


SHUBHAM GUPTA


SUMIT PAL SINGH


Creative Director

ANKIT KHANDELWAL

Director Festival

ABHISHEK MUDGAL

Web Designer, Developer & SEO Analyst

Soaham Chaturvedi (oyeSKD)