Our Team

PATRONS

OTHER MEMBERS

Festival Advisor

RUCHI BHARGAVA


AJIT SINGH PALAWAT


APRA KUCHHAL


SANDEEP MADAN


POOJA SOOD


ANURADHA SINGH


Founders

HANUMAN SAHAYA SHARMA


ABHISHEK MUDGAL


ANKIT KHANDELWAL


DRON YADAV


ANKIT RAWAT


YASH GUPTA


PRATEEK MAHESHWARI


ANANT GUPTA


KASHISH BHATIYA


SHUBHAM GUPTA


SUMIT PAL SINGH


CHITRARTH MISHRA


Creative Director

ANKIT KHANDELWAL

Director Festival

ABHISHEK MUDGAL

Web Designer, Developer & SEO Analyst

SOAHAM CHATURVEDI (oyeSKD)

Web Dev & SEO Specialist at Rajasthan Patrika